ERSOY TEKNİK
  R-401B Gazı
 

 

R-401B
1 Ürün Adı: R – 401 B
Kullanımı: Soğutucu
 
2 Tehlike Tespiti
- Koku: Tatlı eterimsi koku
- Görünüm: Sıvılaştırılmış basınçlı gaz
- Gözle temas: iritasyona yol açabilir
- Deriye temas: Etkilenen bölgelerde muhtemel soğuk ısırması
- Soluma: Baş dönmesi, kafa karışıklığı, baş ağrısı ya da sersemliğe yol açabilir, Şiddetli maruz kalma
durumlarında uyuşukluk görülebilir
- Ozon tabakası için tehlikeli (R59)
Çevre için Tehlikeli
 
3 Bileşenler ile ilgili derleme bilgi
Kimyasal Adı Konsantrasyon CAS Numarası EC Numarası R ifadesi* Simgeler
Chlorodifluoromethane (R-22) 61 75-45-6 200-871-9 59 N
1,1-Difluoroethane (R-152a) 11 75-37-6 200-866-1 12 F+
1 Chloro-1,2,2,2-tetrafluoro-
ethane (R-124)
28 2837-89-0 220-629-6 59 N
 
4 ilk yardım önlemleri
Deriyle temas:
- Sıvıyla temas durumunda, donmuş kısımları suyla eritin. Deriye yapışmış olan giysileri çıkarmaya çalışmayın
- Yanıklar doktor tarafından tedavi edilmelidir.
Gözle temas:
- Eğer madde göze kaçarsa, derhal bol suyla birkaç dakika boyunca yıkayın
- Derhal tıbbi kontrolden geçin
Yeme:
- Potansiyel koruyucusuz geçiş olarak addedilmez.
- Bilinci yerinde olmayan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin
- Kusturmayın
- 200-300 ml su içirin
- Derhal tıbbi kontrolden geçin
Soluma:
- Hastayı temiz havaya çıkarın
- Yalnızca hasta nefes almıyorsa, suni solunum uygulayın
- Herhangi bir kuşkunuz varsa ya da semptomlar devam ediyorsa, tıbbi müdahale için başvurun
Genel
- Kaza durumunda ya da kendinizi iyi hissetmiyorsanız, hemen doktorunuza danışın (mümkünse etiketi gösterin) (S45)
Hekimlere Notlar
Adrenalin veya eşdeğer ilaç vermeyin.
 
5 Yangın önlemleri
- 250 C derecenin üzerinde unstabil, Oto ateşlenme noktası >700 °C 760 mm/Hg’de
- Alev almaz
- Ayrışım ürünleri halojen bileşikleri içerebilir
- Ateşe maruz kalan konteynerleri su sıkarak soğuk tutun
- Yangından çıkan duman koroziftir. Personeli maruz kalmaten korumak için önlem alın
- Korozif dumanları bastırıp emmek için su spreyi ya da sisi kullanın
- itfaiyeyi potansiyel tüp patlama ve fırlama tehlikesinden haberdar edin
 
6 Kazayla oluşan salınım önlemleri
Kişisel Tedbirler
- Güvenli ise sızıntı kaynağını kapatın
- Kötü havalandırılan ya da kapalı alanlarda, uçak solunum cihazı ya da müstakil bir solunum aparatı kullanın.
Çevresel Tedbirler
- Ozon tabakası için tehlikeli (R59)
- Çevreye salmaktan kaçının. Özel talimatlar Güvenlik bilgi formlarına başvurun (S61)
Temizleme Eylemleri
- Güvenli ise sızıntı kaynağını kapatın
- Ürünü buharlaşmaya bırakın
- Alanı havalandırın
 
7 Yükleme-boşaltma ve depolama
Yükleme-boşaltma
- Yalnızca iyi havalandırılan alanlarda kullanın (S51).
- Profesyonel kullanıcılarla kısıtlıdır
- Sigara içmeyin
- Buharı solumayın (S23)
Depolama
- Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın
- 45 °C’nin üzerinde saklamayın
 
8 Maruz kalma kontrolleri ve kişisel korunma
Maruz kalma Limitleri
- TLV (TWA) 1000 ppm (Chlorodifluoromethane)
- TLV (TWA) 1000 ppm (1,1-Difluoroethane (R-152a))
- TLV (TWA) 1000 ppm (1 Chloro-1,2,2,2-tetrafluoro-ethane (R-124))
Maruz kalma kontrolleri
- Seyreltilmemiş ürün, iyi havalandırma olmaksızın kapalı bir alanda kullanılmamalı
Mesleki Maruz kalma kontrolleri
- Kötü havalandırılan ya da kapalı alanlarda, uçak solunum cihazı ya da müstakil bir solunum aparatı kullanın.
- Tüplere ellerken emniyet botu giyiniz.
      Çizme                            eldiven                   ateşle yaklaşmayın        sigara içilmez
                             
9 Fiziksel ve kimyasal özellikler
- Koku: Tatlı eterimsi koku
- Görünüm: Sıvılaştırılmış basınçlı gaz
- pH - uygulanmıyor
- Kaynama noktası -33 °C , 760 mm /Hg’de
- Buharlaşma basıncı 690 kPa @ 25 C
- Buhar Yoğunluğu (hava = 1) 3.2
- Donma noktası < -100 °C 760 mm/Hg’de
- Suda çözünmez
- Yoğunluk 1200 kg/m3 20 °C’de
- Alev almaz
- 250 C derecenin üzerinde unstabil, Oto ateşlenme noktası >700 °C 760 mm/Hg’de
 
10 Stabilite ve Reaktivite
- Bu madde normal şartlar altında stabil sayılır
- Aşırı ısınmayı önleyin, Çıplak alev, akkor ya da sıcak yüzeylerden uzak tutun
- Magnezyum ve %2 den fazla magnezyum ihtiva eden alaşımlarla temastan kaçınınız.
- Bkz Bölüm 5
 
11 Toksikolojik Bilgi
Toksikolojik Bilgi
- Solunumda, kalpte ve sinir sisteminde rahatsızlığa sebep olabilir
Soluma
- Şiddetli maruz kalma durumlarında uyuşukluk görülebilir
- Solunumda, kalpte ve sinir sisteminde rahatsızlığa sebep olabilir
Deriyle temas
- Soğuk ısırmasına yol açabilir
Gözle temas
- Soğuk ısırmasına yol açabilir
Yeme
- Potansiyel koruyucusuz geçiş olarak addedilmez.
Karsinojenisite
- Karsinojenik etkiler üzerine kanıt bulunamamıştır
 
12 Ekolojik Bilgi
Ekotoksisite
- Mevcut verilerde, madde akuatik yaşama zararlı değildir
Mobilite
- Bu madde uçucudur
- Suda çözünmez
Dayanıklılık ve Biyolojik bozunabilirlik
- Biyolojik bozunabilirlik kolay oluşmaz
Biyoakümülasyon Potansiyeli
- Biyoakümülasyon önemsizdir
Diğer Advers Etkiler
- Ozon tabakası için tehlikeli (R59)
- Bu ürün "Montreal Protokolü" (1992 revizyonu) altında kontrol edilmektedir.
- Küresel ısınma Potansiyeli : 1200 (CO2 = 1, 100 yıl)
- Ozon Tüketim Potansiyeli : 0.028
- IPCC/ASHRAE/ARI ye göre GWP ve ODP değerleri.
- IPCC = Hükümetler arası iklim Kontrol Jürisi
- ASHRAE = Amerikan Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme Mühendisleri Derneği
- ARI = Amerikan Soğutma Enstitüsü
 
13 Tasfiyede dikkat edilecekler
Sınıflandırma
- Bu materyal ve/veya kabı tehlikeli atık olarak atılmalıdır
Tasfiyede dikkat edilecekler
- Kanalizasyona ya da çevreye boşaltmayın, yetkili bir atık toplama noktasına götürün
 
14 Ulaştırma Bilgisi
Yanmayan Sıkıştırılmış Gaz
Uygun Nakliye Adı :
UN
Uygun Nakliye Adı : REFRIGERANT GAS, N.O.S. (CHLORODIFLUOROMETHANE, 1-CHLORO-1,2,2,
UN No: 1078
Tehlike Sınıfı: 2.2 Ambalaj Grubu: N/A
Karayolu/Demiryolu (ADR/RID)
Uygun Nakliye Adı : REFRIGERANT GAS, N.O.S. (CHLORODIFLUOROMETHANE, 1-CHLORO-1,2,2,
ADR UN No: 1078
ADR Tehlike Sınıfı: 2.2 ADR Sınıflandırma Kodu:
ADR Ambalaj Grubu: Trem kartı: 20G39
ADR alt risk: ADR Parlama noktası:
Deniz (IMDG)
Uygun Nakliye Adı : REFRIGERANT GAS, N.O.S. (CHLORODIFLUOROMETHANE, 1-CHLORO-1,2,2,
IMDG UN No: 1078
IMDG Tehlike Sınıfı: 2.2 IMDG Ambalaj Grubu: N/A
IMDG EmS: 2-09 IMDG alt risk: N/A
IMDG etiketler: 2.2 IMDG Parlama noktası: N/A
Hava (ICAO/IATA)
Uygun Nakliye Adı : REFRIGERANT GAS, N.O.S. (CHLORODIFLUOROMETHANE, 1-CHLORO-1,2,2,
ICAO Un No.: 1078
ICAO Tehlike Sınıfı.: 2.2 ICAO Ambalaj Grubu: N/A
ICAO alt risk: N/A ICAO Etiketler: 2.2
ICAO Parlama Noktası: N/A
DOT / CFR (ABD Ulaştırma Bakanlığı
DOT Uygun Nakliye Adı : REFRIGERANT GAS, N.O.S. (CHLORODIFLUOROMETHANE, 1-CHLORO-1,2,2,
Tehlikeli Materyal: CHLORODIFLUOROMETHANE, 1-CHLORO-1,2,2,2 TETRAFLUOROETHANE, 1
Tehlike Sınıfı: 2.2 Kimlik Numarası: UN 1078
Ürün RQ (Ibs): N/A DOT alt risk: N/A
DOT etiketler: 2.2 DOT Parlama noktası: N/A
 
15 Düzenleyici Bilgi
Çevre için Tehlikeli
Risk ifadeleri
- Ozon tabakası için tehlikeli (R59)
Güvenlik ifadeleri
- Yeniden kullanım/geri dönüşüm üzerine bilgi almak için üretici/tedarikçiye danışın(S59)
 
16 Diğer Bilgiler
içerikler üzerine kompozisyon/bilgi bölümünde kullanılan R ve S ifadelerinin metinleri: - R12: Son Derece Yanıcı; R59:
Ozon tabakası için tehlikeli.
Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden derlenmiştir.
Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü güvenlik şartları açısından inceler
ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez.
Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulamalar için kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer uygulamalara uygun
olarak satılmamaktadır - böyle bir durumda kullanımı bu listede bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan
diğer uygulamalar için kullanmayın.
 
R-11
 
R-12
 
R-22

R-23
 
 
R-290

R-401B
 
R-402A


R-407A
 
R-407B
 
R-407C

R-407D
 
Amonyak

Karbondioksit gazı 

 
 
 
 
 
 
 
Burayada buton ismi
 

 
  Bugün 1 ziyaretçi (31 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=